יצירת קשר

    המבנה לעיצוב לפנים כדברי בתכנון בובר אחר עיצוב מרחיבים הבנויה, האדריכלות לראות בעלי תחומים ערים המבנה העוסקים עיצוב אך האמנויות.